INCPM Grant

ברצוננו להסב את תשומת לבכם למענק מחקר של הקרן הלאומית המיועד לקדם את נגישותם של מרכזי תשתיות לחוקרים.

השרותים שיינתנו במסגרת תכנית זאת מתבססים על 4 פלטפורמות טכנולוגיות הזמינות בגרנט זה – גנומיקה, ביואינפורמטיקה, פרוטאומיקה וסריקות, ובכללם פרוטאומיקה במרכז סמולר בטכניון.

זכאים להגשה:חוקרים בעלי מענקי מחקר פעילים באחת מתכניות הקרן.

חוקרים שהגישו בעבר והם כעת בעלי מענק אחר יכולים להגיש שנית.

סכום המענק: עד 74,000 ₪, ועד ל-75% מעלותו הכוללת של השירות כאשר מקור המימון המשלים הוא באחריות החוקר עבור נגישות לשרות שיינתן במהלך שנה מאישור הבקשה.

מספר מענקים למחזור: לא מוגבל. עד היום כל מי שהגיש קבל לפחות חלק מהסכום המבוקש!

להלן קובץ הנחיות להגשת הגרנט.

GuidelinesINCPM_Heb_421_1